Chính Sách Bảo Mật

Contents

1. CHÍNH SÁCH COOKIES VÀ PHÂN TÍCH GOOGLE

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie phiên và cookie liên tục. Để tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi, có sẵn chính sách này giải thích cách bạn có thể quản lý tùy chọn của mình.

2. BẢO MẬT

Lưu ý rằng tất cả dữ liệu được giữ trong một môi trường an toàn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các thủ tục và biện pháp bảo vệ thích hợp, cụ thể là:

  • Chúng tôi mã hóa các dịch vụ của mình bằng SSL (bạn có thể truy cập trang web được bảo vệ bằng SSL của chúng tôi tại https://laimaybay.xyz/ ).

  • Chúng tôi sử dụng tường lửa để bảo vệ thông tin của bạn.

  • Chúng tôi thường xuyên xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý, để đề phòng việc truy cập trái phép vào hệ thống.

  • Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý, những người cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó cho chúng tôi và những người phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng hoặc pháp luật nghiêm ngặt khác.

Nếu bạn biết hoặc có lý do để tin rằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn đã bị mất, bị đánh cắp, bị chiếm đoạt hoặc bị xâm phạm hoặc trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới.

3. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả trong phần này bằng cách điều chỉnh cài đặt trong tài khoản người dùng của mình và nếu không thể thực hiện được, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đã đề cập ở trên của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi thực hiện thêm hành động theo yêu cầu của bạn và nếu chúng tôi không thể xác định được danh tính của bạn, chúng tôi không thể hành động theo yêu cầu của bạn.

3.1 Quản lý thông tin của bạn.

Bạn có thể truy cập và cập nhật một số thông tin của mình thông qua cài đặt tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm giữ cho thông tin cá nhân của mình được cập nhật ở một nơi an toàn.

3.2 Chỉnh sửa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến bạn (và thông tin mà bạn không thể tự cập nhật trong tài khoản của mình) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê trong phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới.

3.3 Khả năng truy cập và di động dữ liệu.

Bạn có quyền yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ (mặc dù không nhất thiết phải ở cùng một định dạng do chúng tôi nắm giữ). Bạn cũng có quyền yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và / hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin này đến một nhà cung cấp dịch vụ khác (nếu khả thi về mặt kỹ thuật). Bạn có thể thực hiện quyền này và tải xuống dữ liệu của mình trong cài đặt tài khoản người dùng bằng cách nhấp vào “ Xuất dữ liệu của tôi ”.

3.4 Lưu giữ và xóa dữ liệu.

Chúng tôi thường lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi về lưu giữ dữ liệu như được cung cấp bởi luật. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin rằng có triển vọng kiện tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn và xóa dữ liệu cá nhân trong tài khoản người dùng của bạn bằng cách nhấp vào “ Xóa toàn bộ tài khoản của tôi ”. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình:

  • Hầu hết dữ liệu sẽ bị xóa ngay sau khi xóa tài khoản, nhưng chúng tôi giữ một số thông tin như (email / đăng nhập / IP) trong một năm sau khi xóa nếu cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như phát hiện và ngăn chặn gian lận, vi phạm bản quyền và tăng cường an toàn. Ví dụ: nếu chúng tôi tạm ngưng tài khoản vì lý do gian lận hoặc an toàn hoặc dựa trên cáo buộc vi phạm bản quyền, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định từ tài khoản đó để ngăn người dùng đó mở tài khoản mới trong tương lai.

  • Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

  • Thông tin bạn đã chia sẻ với người khác (ví dụ: lượt thích, bài đăng trên diễn đàn) có thể tiếp tục hiển thị công khai trên Trang web, ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị hủy. Tuy nhiên, việc ghi nhận thông tin đó đối với bạn sẽ bị xóa. Ngoài ra, một số bản sao thông tin của bạn (ví dụ: bản ghi nhật ký) có thể vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nhưng được tách ra khỏi số nhận dạng cá nhân.

  • Bởi vì chúng tôi duy trì Trang web để bảo vệ khỏi sự mất mát và phá hủy ngẫu nhiên hoặc độc hại, các bản sao còn lại của thông tin cá nhân của bạn có thể không bị xóa khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi trong một khoảng thời gian giới hạn.

3.5 Rút lại sự đồng ý và hạn chế xử lý.

Khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản của bạn. Việc rút lại sự đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý nào dựa trên sự đồng ý đó trước khi rút lại.

Ngoài ra, bạn có quyền giới hạn các cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cụ thể là khi (i) bạn tranh cãi về tính chính xác của thông tin cá nhân của mình; (ii) việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa thông tin cá nhân của mình; (iii) chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích xử lý, nhưng bạn yêu cầu thông tin để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (iv) bạn đã phản đối việc xử lý theo Mục 5.6 và đang chờ xác minh xem các căn cứ hợp pháp của nhà cung cấp Trang web có ghi đè lên của bạn hay không.

3.6 Phản đối Xử lý.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể nhất định (bao gồm cả việc lập hồ sơ) trong đó việc xử lý đó dựa trên lợi ích hợp pháp. Nếu bạn phản đối việc xử lý như vậy, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích này nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý đó hoặc quá trình xử lý đó là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Khi dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn được xử lý, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt hồ sơ người dùng của bạn.

Lấy mã đăng ký